เกี่ยวกับ ศอ.บต.

ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

นางอลิสรา มะแซ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)

081-9592168

นางสาวนฤมล นุตยะสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

089-6818785

นายประเวศ หมีดเส็น

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

089-2940505

นายอารมณ์ นิววิสุทธิ์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)

061-3851390

นายกิจจา ศรีเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.)

089-7345598

นายอิสระ ละอองสกุล

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)

061-3840777

นางกนกรัตน์ เกื้อกิจ

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

089-7331224

นางสาวศรีพร เกิดคง

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมบัญชีกลาง (บก.)

092-2728963

นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.)

092-2740731

นางสาวแก้วตา ศรีสังข์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

064-2618945

นางสาวสมทรง บุญญภัทโร

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานปลัด กระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)

089-8979291

นายสามารถ ขุนศรีหวาน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)

081 7631070

นายสำอาง ศิริรัตน์

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานงบประมาณ (สงป.)

081-1708292

นายสุทธิชัย สุขสีเสน

ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.)

081-9592545

 

**ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562**