เกี่ยวกับ ศอ.บต.

ทำเนียบผู้บริหาร

รายชื่อผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ปี 2559

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 073-203882
นางสาวนฤมล นุตยะสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 02-2827298
นางอลิสรา มะแซ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 073-203882
นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) 073-274469
นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 074-441373
นายสุทธิชัย สุขสีเสน ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงพลังงาน (พน.) 074-307067
นายอารมณ์ นิลวิสุทธิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมการพัฒนาชมุชน (พช.)  
นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)  
นายขจรศักดิ์ ละอองเทพ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 077-512168
นายมาหะมะพีสกรี วาแม ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 073-203882
นางราณี อุปการะกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)  
นางสาวสมทรง บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (สป.มท.)  
นายสุพัฒน์ นาครัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. สำนักงบประมาณ (สงป.)  
นายกิจจา ศรีเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กระทรวงแรงงาน (รง.)  

รายชื่อที่ปรึกษาเลขาธิการศอ.บต. ปี 2558

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
นางภาวิณี  วงศ์วิวัฒนา ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. 081-4703-737
นายประสิทธิ์  เมฆสุวรรณ ที่ปรึกษาเลขาธิการ ศอ.บต. 081-3682-559