เกี่ยวกับ ศอ.บต.

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

ชื่อ-สกุล   :   นายชนธัญ แสงพุ่ม

ตำแหน่งบริหาร   :   ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.    

วันที่ดำรงตำแหน่งซีไอโอ  :    26 กรกฎาคม 2562

เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง :     577/2562