เกี่ยวกับ ศอ.บต.

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

                      ชื่อ-สกุล  :     นายศุภณัฐ  สิรันทวิเนติ

  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)   :    Mr. Supanat Sirantawineti           

ตำแหน่งบริหาร   :    เลขาธิการ ศอ.บต.       

    หมายเลขโทรศัพท์   :     0 7324 7056                       

    หมายเลขโทรสาร   :     0 7324 7056                     

                                 อีเมล  :    supanat.s@sbpac.go.th                

   วันที่ดำรงตำแหน่ง CIO  :    9 ตุลาคม 2558                            

               เลขที่คำสั่งแต่งตั้ง  :     ที่ 745/2559 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2558