เกี่ยวกับ ศอ.บต.

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป็นองค์กรในการเร่งนำสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เกียรติยศศักดิ์ศรี ความเสมอภาค และความเจริญรุ่งเรือง
กลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้