ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อโครงการ ชื่อ นามสกุล
1 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อาเซ็ง ตงนุใย
2 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อาลีมาซะ อภิบาลแบ
3 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 คอเดร์ ยาลอ
4 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อับดุลรอแม อามูดี
5 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 สะมะแอ สาแลบิง
6 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อัสมัน มากาแต
7 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อารุมาน ลาเต๊ะ
8 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 ยาการียา ดาโอะ
9 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 มะเซ็ง มะเซ็ง
10 กิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์แก่ผู้ได้รับคัดสรรตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สู่เดือนรอมฎอน” ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ปี 2560 อับดุลลอเซะ เจะเลาะ