ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ หมายเลขเรื่อง ชื่อเรื่อง ชื่อ-นามสกุล ประเภทกฎหมาย
1 TT7236 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายสะอารอวี สะมะแอ สะอารอวี สะมะแอ ป.วิอาญา
2 TT7237 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายสะอารอวี สะมะแอ สะอารอวี สะมะแอ ป.วิอาญา
3 TT7238 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายอับดุลการิม กาเซ็ง อับดุลการิม กาเซ็ง ป.วิอาญา
4 TT7239 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายอับดุลการิม กาเซ็ง อับดุลการิม กาเซ็ง ป.วิอาญา
5 TT7240 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายบารอบูดีมัน ดอเล๊าะ บารอบูดีมัน ดอเล๊าะ ป.วิอาญา
6 TT7241 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายอัสวัน อาแวกาจิ อัสวัน อาแวกาจิ ป.วิอาญา
7 TT7242 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายสอและ มันเก็ม สอและ มันเก็ม ป.วิอาญา
8 TT7243 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายเดะมะ สะตือบา เดะมะ สะตือบา ป.วิอาญา
9 TT7244 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายบาระ เจ๊ะโวะ บาระ เจ๊ะโวะ ป.วิอาญา
10 TT7245 ให้การช่วยเหลือเยียวยาแก่นายสมาน ปอแซ สมาน ปอแซ ป.วิอาญา