ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อ-นามสกุล จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 นาย มะเย็ง มะรง นราธิวาส ระแงะ เฉลิม
2 นาย หามะ ดอมะ ยะลา เบตง ตาเนาะแมเราะ
3 นาย สะมะแอ กามา
4 นาย เจ๊ะอาเร๊ะ ดอเล๊าะ
5 นาย รอแม ดือเระ ปัตตานี ยะหริ่ง ตะโละกาโปร์
6 นาย อะซีด หมัดอะดัม สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย
7 นาย สมาน ตามาต สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย
8 นาย มานิต สาดีน สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย
9 นาย หมาดยูโส๊ะ ล่าโยด สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย
10 นาย ยูโส๊ะ มรรคาเขต สตูล ควนกาหลง ทุ่งนุ้ย