ข้อมูลบริการประชาชน

ที่ ชื่อ จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 นูรูลอิสลาม(ปากีสถาน) ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
2 ปะฮงกูวา ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
3 ตารอซัน ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
4 อุสมานอิบนูอัฟฟาน ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
5 อัลมาสยีดีนาอิม ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
6 บันนังยะลาปัน ปัตตานี ยะรัง ยะรัง
7 คูบรอ(ปูเลา) ปัตตานี ยะรัง ระแว้ง
8 นูรุลฮูดา(จือโร๊ะ) ปัตตานี ยะรัง ระแว้ง
9 ดารุสสาลาม(บ้านอาเต๊ะ) ปัตตานี ยะรัง ระแว้ง
10 มาปะ ปัตตานี ยะรัง ระแว้ง