ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอ.บต. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก ครั้งที่ 2 ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว ศอ.บต. Jul 24, 2019 08.40
จำนวนผู้เข้าชม : 100

ในโอกาสนี้ ประธานในที่ประชุมได้บรรยายถึงความเป็นมาของการขับเคลื่อนพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กตาม Road Map การขับเคลื่อนโครงการ ประจำปี 2562 และมีการนำเสนอแผนชุมชนที่ผ่านเวทีประชาคมจากองค์กรที่มีความพร้อม โดยที่มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์                   

 ​ ​  ​ ​ ทั้งนี้ นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานฝ่ายพลเรือน ศอ.บต. กล่าวว่า ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีสองเรื่องหลัก คือปัญหาความรุนแรง และปัญหาความแตกแยกทางสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้านอัตลักษณ์ที่ต้องการให้เกิดสังคมเชิงเดี่ยว ขณะนี้ ศอ.บต. ได้มีการดำเนินการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กในลักษณะ ร่วมกันตี แยกกันทำ ด้วยการกำหนดเป้าหมายของตำบลที่ต้องดำเนินการและแบ่งหน้าที่ในการทำงาน ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐในระดับท้องถิ่น และส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนา และหน่วยกำลัง ในการเร่งแก้ไขปัญหาความรุนแรงและทำให้เกิดสังคมสันติสุข  ด้วยการเข้าไปสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับผู้ที่ใช้ความรุนแรงก็ต้องให้หน่วยกำลังเข้าไปบังคับใช้กฎหมาย ในส่วนกลุ่มเสี่ยงให้ฝ่ายพลเรือนเข้ามาดำเนินการจัดการส่วนกลุ่มผู้เห็นต่างให้ กอ.รมน. และ ศอ.บต. เข้าไปดำเนินการโดยมีภาคประชาสังคมเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและประชาชน ซึ่งโจทย์สำคัญในการสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก คือการทำให้ประชาชน กินดี อยู่ดี สามารถแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเพิ่มรายได้ และผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงเป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนในการค้นหาผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีอนาคตที่ดี จึงจะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยสอดรับกับแนวทางโครงการขับเคลื่อนนโยบายการพูดคุยสันติสุข ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดรับการพัฒนาตามโครงการสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไปได้

ด้าน ผู้แทนส่วนราชการ กล่าวหลังจากการร่วมรับฟังการนำเสนอของตัวแทนองค์กรภาคประชาสังคมว่า  การที่ ศอ.บตได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบทำแผนชุมชนผ่านการประชาคม จะสามารถช่วยให้ชาวบ้านออกแบบสิ่งที่จะขับเคลื่อนในพื้นที่ได้ ซึ่งช่วยลดช่องว่างในการดำเนินการของรัฐมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อและเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการร่วมกันต่อไปด้วย

โดย สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี คณะทำงานปฏิบัติการตรวจติดตาม เร่งรัด การปฏิบัติงาน โครงการตามแผนบูรณการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. ลงพื้นที่เยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ในโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับกลุ่มผู้ร่วมสร้างสันติสุขระดับอำเภอ โดยมี นายซายูตี นิมะเตะ เจ้าหน้าที่เกษตร นายมะนูรดิน เจ๊ะโส๊ะ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การเรียนรู้เกษตรฮาลาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในครั้งนี้ เพื่อร่วมพบปะพูดคุย รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม
วันที่ : 2019-07-24 09:03:42
จำนวนผู้เข้าชม : 209
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น.) ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนหาดทิพย์คัพ” ครั้งที่ 8 รอบชิงชนะเลิศ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมศักดิ์ จันทรชู นายอำเภอหาดใหญ่ นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 4 รศ.สมชาย ชูโฉม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์และการกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมอบถ้วยชนะเลิศและรองชนะเลิศประจำจังหวัดทั้ง 10 ทีม ของรอบคัดเลือก พร้อมร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันคู่เปิดสนามระหว่างทีมโรงเรียนบ้านทุ่ง จ.สตูล และ ทีมโรงเรียนอนุบาล ยะรัง จ.ปัตตานี โดยมีกองเชียร์ แขกผู้เกียรติและสื่อมวลชนร่วมให้กำลังใจย่างคึกคัก
วันที่ : 2019-07-24 08:53:45
จำนวนผู้เข้าชม : 221
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (23 กรกฏาคม 2562) นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจการพิเศษ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เพื่อเยี่ยมเยียนครอบครัวของนายอับดุลเลาะ มะเซ็ง ฮุจญาจที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด ที่ โรงพยาบาลอัลมาลิกไฟซอล ขณะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมา
วันที่ : 2019-07-24 08:47:15
จำนวนผู้เข้าชม : 131
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์