ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (17 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น.) ที่ โรงแรมปาร์ควิวยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ด้านการจัดทำแผนชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561โดยมี นายศิริวิตญ์ ดอกแก้ว ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมระดับหมู่บ้าน สำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบัณฑิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วม
วันที่ : 2018-09-18 09:04:04
จำนวนผู้เข้าชม : 52
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (15 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น.) ที่ โรงแรมซีเอสปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อถอดบทเรียนในแต่ละโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนคณะทำงานตรวจติดตามและประเมินผลโครงการของสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยาเข้าร่วม
วันที่ : 2018-09-17 09:42:13
จำนวนผู้เข้าชม : 43
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (15 กันยายน 2561 เวลา 11.00 น.) ที่ หาดตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีพบปะ แลกเปลี่ยน กิจกรรมที่สร้างสรรค์ กิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายภาครัฐให้กับกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคมองค์กรเอกชนและภาคประชาชนเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายอดุลย์ หมีดเส็น นายอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ
วันที่ : 2018-09-17 09:25:59
จำนวนผู้เข้าชม : 59
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (15 กันยายน 2561) สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์อำนวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด และสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมจัดกิจกรรม เตะดี พี่เลือก ฝันให้ไกล ไปให้ถึง เพื่อทำการคัดเลือกตัวแทนยุวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นนักเตะลูกหนังในสังกัด ทีมสโมสรฟุตบอล บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อส่งเสริมให้ยุวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาสได้เข้าสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ สามารถ สร้างรายได้จากการเป็นนักกีฬาในอนาคตอีกด้วย
วันที่ : 2018-09-17 09:21:03
จำนวนผู้เข้าชม : 59
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายปรีชา ชนะกิจกำจร ผู้อำนวยการสำนักประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี (สปส) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมชุมชนไทยพุทธ และเครือข่ายชุมชน 2 วิถี เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนกว่า 100 ชุมชน
วันที่ : 2018-09-17 09:13:59
จำนวนผู้เข้าชม : 15
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เมื่อวันนี้ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา นายประเวศ หมีดเส็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานและดำเนินการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายไชยะ เจ๊ะแหล้ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักบริหารงานยุติธรรม ศอ.บต. รองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส นักวิชาการที่ดินชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ปัตตานี ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเทพา ประธานและเลขานุการชมรมอิหม่ามอำเภอ 54 อำเภอ รวมจำนวน 110 คนเข้าร่วม
วันที่ : 2018-09-17 08:53:39
จำนวนผู้เข้าชม : 47
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น ที่หอประชุมชั้น 5 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่ จ.สงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วย นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการ ศอ.บต. นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการ ศอ.บต. และพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมกันแถลงข่าว 10 ดี 10 เด่น เพื่อประชาชน ประจำปี 2561 โดยมีการนำผลการดำเนินงานการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้การน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รวมถึงคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการทำงานห้วง 10 เดือน ของปีงบประมาณ 2561 มาร่วมแถลงในครั้งนี้
วันที่ : 2018-09-14 09:03:21
จำนวนผู้เข้าชม : 124
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ (13 กันยายน 2561) ที่ โรงแรม บีพีแกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 โดยมี ดร.พฤกษ์ พันโน รองนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ ในฐานะอุปนายสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา นายวรงค์ ทิวทัศน์ เลขานุการฝ่ายการจัดแข่งขัน บริษัท ไทยลีก จำกัด นายสุชาติ ศิริประภากร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา ศอ.บต. นายศิริพงศ์ หมัดศิริ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม สำนักพัฒนาบุคลากร ศอ.บต. ตัวแทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล สำหรับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการกีฬาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 170 คน
วันที่ : 2018-09-14 08:58:21
จำนวนผู้เข้าชม : 71
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (13 กันยายน 2561) ที่ โรงเรียนบ้านโคกตก หมู่ 4 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา นายสุทน มานะสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศอ.บต. นำคณะเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ซึ่งมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายประยูรศักดิ์ สุวรรณวงศ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสา และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
วันที่ : 2018-09-14 08:47:04
จำนวนผู้เข้าชม : 50
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์