ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่วัดคูหามุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วยพลตรี วิทยา อรุณเมธี ผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กอ.รมน.ภาค 4 สน. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลคูหามุข และตำบลใกล้เคียง ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา เพื่อเตรียมถวายวัดในห้วงเทศกาลวันเข้าพรรษา
วันที่ : 2018-07-20 14:47:33
จำนวนผู้เข้าชม : 73
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (19 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายอารี ดิเรกกิจ ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. เป็นประธานปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนที่ผ่านการอบรมกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2
วันที่ : 2018-07-20 09:39:18
จำนวนผู้เข้าชม : 216
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมมงคลฤทธิ์ โรงแรมการ์เด้น วิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายอิสระ ละอองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความเห็นการดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ เพื่อรับฟังข้อเสนอของประชาชนและนำมาพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งจัดโดยสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) โดยการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผู้แทนประชาชนทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยการระดมความเห็น เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อให้พื้นที่อำเภอเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนในอนาคต
วันที่ : 2018-07-19 09:09:13
จำนวนผู้เข้าชม : 90
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (18 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น.) ณ ห้องวิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร นางสาวสมทรง บุญญภัทรโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมด้วย นางสาวซูไวดา หะยีวาเงาะ นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ กองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือเตรียมความพร้อมการติดตามผลประชุมกลางปี (Mid-Year Review) ไทย-บาห์เรน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2561 นี้ โดยมี นายเจษฎา กตเวทิน อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆให้สัมฤทธิ์ผลครอบคลุมทุกสาขาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนทบทวนสถานะข้อตกลง (MOU) ที่ได้มีการลงนามไปแล้ว และค้างคาอีกด้วย
วันที่ : 2018-07-19 09:04:33
จำนวนผู้เข้าชม : 78
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.40 น. ที่ห้องประชุมเจริญจิตต์ ณ สงขลา ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายกิตติ สุระคำแหง รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้อนรับคณะสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา นำโดย นางเสาวนีย์ มีเสน นายกสมาพันธ์สมาคมมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา เพื่อปรึกษาหารือในการจัดตั้งสำนักงานสมาพันธ์สมาคมสตรีมุสลิมและไทยพุทธแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา โดยมี เจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วม
วันที่ : 2018-07-19 09:01:37
จำนวนผู้เข้าชม : 56
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (17 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างภาวะผู้นำแก่นักเรียนในสถานศึกษาเร่งรัดการพัฒนาในพื้นที่ความมั่นคง ตามระบอบประชาธิปไตยเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 โดยสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศอ.บต. ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่เยาวชนในพื้นที่ถึงการทำงานของรัฐบาล พร้อมเป็นการสร้างความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสังคมในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย
วันที่ : 2018-07-17 15:50:46
จำนวนผู้เข้าชม : 111
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (16 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00 น.) ที่ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีส่งและอำนวยพรผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนญาติพี่น้องผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ร่วมเดินทางมาส่งเป็นจำนวนมาก พร้อมกันนี้ในพิธี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้มีการนำกล่าวดูอาร์อำนวยพรให้แก่ผู้เดินทางในครั้งนี้อีกด้วย
วันที่ : 2018-07-17 14:51:37
จำนวนผู้เข้าชม : 42
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินทางลงพื้นที่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มนักธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งได้เข้ารับการอบรมก่อนหน้านี้กับ ศอ.บต. ในการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เพื่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจชายแดนใต้ ตามโครงการ “ปั้นดาวชายแดนใต้” สู่การยกระดับศักยภาพพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบการ และนักธุรกิจที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 10 กิจการ รวมจำนวน 20 คน
วันที่ : 2018-07-17 14:44:04
จำนวนผู้เข้าชม : 29
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
วันนี้ (14 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ตามเวลาประเทศมาเลเซีย) พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม การตรวจสารพันธุกรรม (DNA) แก่คนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซีย ณ สถานกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านงานทะเบียนราษฎร แก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดยมี นางสาวจันทรรัตน์ งามชนะ รองกงสุลใหญ่ เมืองโกตาบารู นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานยุติธรรม/รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกิจการต่างประเทศ ศอ.บต. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กรมการปกครอง ประธานชมรมแม่บ้าน ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนไทยที่พำนักในประเทศมาเลเซียเข้าร่วมกว่า 150 คน
วันที่ : 2018-07-17 14:40:04
จำนวนผู้เข้าชม : 22
โดย : สำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์