รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าข้อมูลสำนักต่างๆใน ศอ.บต.

ที่ ชื่อเรื่อง ปัญหาที่พบ สถานะ วันที่แจ้ง วันที่เริ่มดำเนินการ วันที่คาดว่าจะเสร็จ ไฟล์แนบ รายละเอียด
1 ฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ ในหน้าเว็บ ( สิ้นเดือนมกราคม ) เสร็จสิ้น คลิก
2 เรียงฟิลด์ใหม่ ในส่วน ข้อมูลเพิ่มเติม(ที่อยู่นักศึกษาในต่างประเทศ) ของแบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษา บนเว็บ เสร็จสิ้น คลิก
3 แบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ บนเว็บ เสร็จสิ้น คลิก
4 การlogin สมัครสมาชิก ของแบบฟอร์มลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ บนเว็บ เสร็จสิ้น คลิก
5 แจ้งเตือนก่อนมีการลบ แก้ไข หรือย้ายข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้น คลิก
6 การแจ้งเตือน เพื่อยืนยันตัวตนของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทำการลบ แก้ไข หรือย้ายข้อมูลต่างๆ เสร็จสิ้น คลิก
7 ปรับรายงาน นักศึกษาต่างประเทศ ให้เหมือนแบบฟอร์มทะเบียนราษฎร์ เสร็จสิ้น คลิก
8 ปัญหาของ Mobile Application ( Call Center ) เสร็จสิ้น คลิก
9 ปรับรายงานเมนู นักศึกษาต่างประเทศ เสร็จสิ้น คลิก
10 จัดรูปแบบในส่วนของ advance report ( สิ้นเดือน ) เสร็จสิ้น คลิก