รายงานความก้าวหน้า

รายงานความก้าวหน้าข้อมูลสำนักต่างๆใน ศอ.บต.

ที่ ชื่อเรื่อง ปัญหาที่พบ สถานะ วันที่แจ้ง วันที่เริ่มดำเนินการ วันที่คาดว่าจะเสร็จ ไฟล์แนบ รายละเอียด
1 C6100001 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-03 คลิก
2 C6100002 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-04 คลิก
3 C6100003 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-04 คลิก
4 C6100004 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-04 คลิก
5 C6100005 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-05 คลิก
6 C6100006 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-05 คลิก
7 I6100001 ระบบ เสร็จสิ้น 2018-10-05 คลิก
8 C6100007 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-05 คลิก
9 C6100008 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-08 คลิก
10 C6100009 ครุภัณฑ์ เสร็จสิ้น 2018-10-08 คลิก