แบบสอบถาม

แบบประเมินหน่วยภาครัฐงานสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

กรุณาเลือกหัวข้อ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด