แบบสอบถาม

แบบประเมินหน่วยภาครัฐด้านงานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรุณาเลือกหัวข้อ
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด