แบบสอบถาม

แบบประเมินหน่วยภาครัฐงานสร้างความรู้ความเข้าใจประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ในเรื่องสิทธิมนุษยชน

0%
1. ภาครัฐดำเนินงานเป็นไปโดยหลักสากลและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพียงใด?
2. หน่วยงานภาครัฐเสริมสร้างความเข้าใจ ในประเด็นข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสถาณการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มากน้องเพียงใด
3. ประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ ?
4. การได้รับฝังข้อมูลของประชาชนตรงตามสถาณการณ์ที่เป็นจริงและรอบด้านมากน้อยเพียงใด?
5. ภาครัฐมีความถี่ในการเปิดรับข้อมูลจากประชาชนมากน้อยเพียงใด ?
6. ประชาชนได้รับรู้ถึงข้อมูลสถาณการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจากภาครัฐมากน้อยเพียงใด ?
7. ภาครัฐเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้ความรู้เรื่องการจัดการความขัดแย้งโดนสันติวิธี มากน้อยเพียงใด
8. ภาครัฐและประชาชนมีความเชื่อมโยงถึงกันมากน้อยเพียงใด
9. ประชาชนได้รับความรู้จากภาครัฐในเรื่องวิธีขจัดความขัดแย้งโดยสันติวิธี เพียงใด
10. ผลตอบรับจากการจัดการความขัดแย้งโดยสันติของภาครัฐวิธีเป็นอย่างไร
11. การทำงานร่วมกันของประชาชนไทยพุทธ และมุสลิมมีการให้ความร่วมมือกันเพียงใด
12. การเปิดพื้นที่และช่องทางสื่อสารให้ภาคส่วนต่างๆ ของรัฐสามารถเข้าถึงประชาชนมากน้อยเพียงใด
13. ภาครัฐพัฒนาและปรับปรุงแนวทางมาตรการการดำเนินงาน โดยไม่ขัดกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้
14. การให้ความรู้การยุติแนวคิดและวิธีการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนได้มากน้อยเพียงใด
15. ภาครัฐเสริมสร้างความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนทัศนคติแก่กลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด