แบบสอบถาม

แบบประเมินหน่วยภาครัฐด้านงานการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

0%
1. อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมมากขึ้น ?
2. ภาครัฐเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากการสนับสนุน งานด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมมากน้องเพียงใด
3. อัตลักษณ์ทางภาษา ศิลปะวัฒนธรรม การเผยแพร่และสืบทอดความรู้สู่สถานศึกษามากน้อยเพียงใด
4. การจัดการศึกษาในพื้นที่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มากน้อยเพียงใด
5. ผลสัมฤธิ์ตามมาตรฐานการศึกษาที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาในพื้นที่มีมากน้อยเพียงใด
6. ความต่อเนื่องของการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
7. ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการศึกษาพื้นที่เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด
8. สถานศึกษาที่อยู๋ในกลุ่มเสียงได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพียงใด ?
9. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวก มีการตอบรับมากน้อยเพียงใด
10. จากการส่งเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ ควบคู่กับการจัดการศึกษา มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
11. ประชาชนต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการส่งเสริมทางการศึกษาต่างๆ ต่อไปมากน้อยเพียงใด
12. ในการจัดการศึกษาในพื้นที่ของภาครัฐ ประชาชนให้ความร่วมมือและได้รับผลตอบรับมากน้อยเพียงได้
13. เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานมากน้อยเพียงใด
14. ประชาชนเห็นด้วยกับการทำงานของภาครัฐเกี่ยวกับการศึกษาที่ดำเนินการอยู่และอยู่ในระหว่างวางแผนมากน้อยเพียงใด
15. ประชาชนได้รับการบริการทางแพทย์/สาธารณสุข อย่างทั่วถึงมากน้อยเพียงใด
16. ภาครัฐสนับสนุนให้ประชาชนสามารถดำเนินวิถีชีวิตตาม ประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด