แบบสอบถาม

แบบประเมินหน่วยงานภาครัฐว่าด้วยการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

0%
1. หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมอำนวยความสะดวกในการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
2. หน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมอำนวยความสะดวกในการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่ กับภาครัฐ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
3. เครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกระจายอำนาจภายใต้กรอบรัฐธรรมนญแห่งราชอาณาจักรไทย ประชาชนมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
4. สภาวะแวดล้อมในการแสดงความคิดเห็นและการพูดคุยในการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธีมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
5. กระบวนการพูดคุยกับผู้ที่มีความคิด ความเชื่ออุดมการณ์ต่างภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีเอกภาพมากน้อยหรือไม่
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
6. มีการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเครือข่ายภาคประชาชนมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
7. ความพร้อมของสังคมในพื้นที่มากความพร้อมต่อการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสนับสนุนการเปิดพื้นที่มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
8. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งในพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
9. มีการแสดงความคิดเห็นต่องานการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดนสันติวิธีมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
10. มีวิธีจัดการสำหรับผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกันในการพูดคุยกันได้ดีมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
11. มีการจัดการให้ผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐที่ต้องยุติความรุนแรงเข้าร่วมการแก้ไขปัญหาและพัฒนา มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
12. ประชาชนมีความไว้วางใจในการทำงานของภาครัฐในการพัฒนาและจัดต้องกลไกลมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
13. ประชาชนเห็นด้วยกับ การพัฒนาและจัดตั้งกลไกล ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพ เพื่อสนับสนุนการพูดคัยสันติสุขกับผู้มีความคิด ความเชื่อ อุดมการณ์ต่างจากภาครัฐ มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
14. ประชนชนรู้สึกปลอดภัยในการสร้างหลักประกันความปลอดภัย ให้ผู้มีความเห็นต่างจากรัฐที่ต้องการยุติความรุนแรงมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
15. ประชาชนคิดว่าการแก้ไขปัญหาความคิดเห็นต่างกันของภาครัฐ มีประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
16. การจัดเวทีพูดคุยระหว่างผู้ที่มีความคิดเห็นต่างกัน ต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด
17. หลังจากมีการพูดคุยระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างกันมีการปรับความเข้าใจต่อกันได้มากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
มากที่สุด